Rybářství Kolář – rybník I.

Rybářství Kolář – rybník I.

Rybářství Kolář – rybník I.

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/20_018/0001235

Předmět projektu

V současné době je v rybníku Skalka velké množství sedimentu, který omezuje chov ryb.

Realizací projektu dojde k odbahnění rybníka, bude obnovena původní funkce rybníka a s tím i chov ryb, který pomůže k stabilizaci produkce ryb žadatele.

Cíl a výsledky projektu:

Předkládaný projekt řeší odbahnění a obnovu objektů u stávajícího rybníka. Předmětem akce je odtěžení sedimentu z rybníka tak, aby na vodním díle byl obnoven původní prostor pro akumulaci vody a funkční objekty byly plně provozuschopné a kapacitní. Stávající opevnění návodního líce vyžaduje opravu a doplnění, opevnění bude vyspraveno a doplněno v celé délce hráze. Opravena bude stávající spodní výpust a zkapacitněn bude bezpečnostní přeliv rybníka.

Výsledkem projektu je rekonstrukce rybníka, který bude opět plnit svojí funkci. Přínosem bude nová produkce ryb, které pomůže žadateli stabilizovat svojí produkci a zvýší tak konkurenceschopnost žadatele na trhu. Rybník bude využíván dál i po ukončení projektu k chovu ryb.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

evropska unie

 

 

Zpět